Xplora

Bronnen vermelden volgens APA-stijl

Vermeld je bronnen: logisch toch?

Als je teksten en ideeën van anderen in een eigen document gebruikt moet je de bron vermelden. Doe je dit niet dan maak je je schuldig aan plagiaat.

Wie dus bij een scriptie of publicatie literatuur en andere bronnen gebruikt, moet daar op een correcte manier naar verwijzen. Lezers kunnen zo nagaan op welke bronnen je je baseert en of je voldoende bronnen gebruikt hebt. En of die bronnen goed gebruikt en betrouwbaar zijn.

Hoe werkt de APA-stijl?

Algemene informatie

Het verwijzen in de tekst zelf kan op twee manieren: citeren of parafraseren. Citeren is een letterlijke overname van een tekst. Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een tekst.

Bij citeren vermeld je achter het jaar van uitgave het paginanummer, bij parafraseren vermeld je alleen het jaar van uitgave.

Er zijn verschillende manieren om bronnen te vermelden in de literatuurlijst. De meest gebruikte citeerstijl op hogescholen is de APA-stijl.

 • Zet een literatuurlijst altijd in alfabetische volgorde aan het einde van de tekst. Achternamen worden gerangschikt op tussenvoegsel.
 • Zet kleine letters (a, b, c etc.) achter het publicatiejaar als je verwijst naar meerdere publicaties van dezelfde auteur(s) uit hetzelfde jaar. Dit doe je zowel in de tekst als in de referentielijst:
  • (Watts & Freeman, 1986a)
  • (Watts & Freeman, 1986b)
  Welke letters bij welke publicaties komen wordt bepaald in de referentielijst. Daar worden deze referenties onderling alfabetisch op titel gerangschikt.
 • Bij elke tweede regel van een verwijzing wordt ingesprongen vanaf de kantlijn.
 • Neem alleen verwijzingen op die de lezer kan raadplegen. Interviews, e-mails, persoonlijke gesprekken, lessen en workshops worden dus niet genoemd. Je kunt er wel naar verwijzen in de tekst.De handleiding De APA-richtlijnen uitgelegd : een leidraad voor bronvermelding in het hoger onderwijs is gratis te downloaden.

 

Bij de opleiding HBO-Rechten wordt gebruik gemaakt van de Leidraad voor juridische auteurs.

Boek

Vermelding in tekst (citaat)
In literatuurlijst
(Verhoeven,  2011, p. ..) Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek?: Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma.

Literatuurlijst-regels voor een boek:

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.
 • Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel, maar is niet verplicht.
 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de achternaam en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • Als er geen auteur is maar wel een redacteur wordt dat er tussen haakjes bijgezet in de taal van het boek.
 • Bij meerdere auteurs of redacteurs staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • Auteurs worden allemaal genoemd. Bij acht of meer auteurs (of redacteurs) worden de eerste zes namen genoemd, daarna het weglatingsteken (...), gevolgd door de laatste auteur, zonder ampersand (&).
 • De naam van de uitgever wordt vermeld zonder 'uitgever', 'B.V.' en dergelijke toevoegingen.
 • Als bij de uitgever meerdere plaatsnamen worden genoemd vermeld je alleen de eerste plaatsnaam.

Hoofdstuk uit een boek

Vermelding in tekst (parafrase)
In literatuurlijst
(Mastenbroek, 2004) Mastenbroek, J. (2004). Plaatsbepaling. In J. Mastenbroek, M. van Persie, G. Rijnja, & B. de Vries (Red.), Public relations: De communicatie van organisaties (pp. 3-13) (5e druk). Alphen aan de Rijn: Kluwer.

Literatuurlijst-regels voor een hoofdstuk uit een boek:

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.
 • Een hoofdstuk uit een boek wordt alleen apart genoemd als de auteur en/of redacteur anders is dan de auteur en/of redacteur van het gehele boek.
 • De voorletters van de auteurs of redacteurs van het gehele boek worden voor de achternaam geplaatst.

Tijdschriftartikel

Vermelding in tekst (citaat)
In literatuurlijst
(Verboord & Brandellero, 2013, p. 364) Verboord, M., & Brandellero, A. (2013). Globalisering in popmuziekhitlijsten in negen landen, 1960-2010. Tijdschrift voor Communicatie­wetenschap, 41(4), 364-386.

Literatuurlijst-regels voor een tijdschriftartikel:

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), xx-xx.

Krantenartikel

Vermelding in tekst (citaat)
In literatuurlijst
(Akkermans, 2013, p. 9) Akkermans, L. (2013, 2 december). Uitkering volgend jaar later uitbetaald. Brabants Dagblad, p. 9.

Literatuurlijst-regels voor een krantenartikel:

Auteur, A. (datum). Titel van het artikel. Naam van krant, p. xx-xx.

Interview

Bij een gepubliceerd interview gelden de richtlijnen voor het materiaal waarin het interview is opgenomen (zie Boek, Internetbron, etc.).

Een zelf gehouden interview (of enquête) wordt niet opgenomen in de literatuurlijst. De lezer/docent heeft namelijk geen mogelijkheid om zo’n interview terug te lezen of te horen. Wel mag in een bijlage een lijst met namen en data van de gehouden interviews worden opgenomen.

Vermelding in tekst
In literatuurlijst

(J. Jansen, persoonlijke mededeling, 16 december 2014)

Volgens Jan Jansen (persoonlijke mededeling, 16 december 2014) …

Niets

Niet-gepubliceerde bron (rapport, brochure, reader, etc.)

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie. Omschrijving. Plaats en herkomst publicatie.

Als de organisatie gelijk is aan de uitgever (zie derde voorbeeld) wordt bij de naam van de uitgever 'Auteur' gezet.

Voorbeelden:

Den Boer, E., Van Grinsven, A., & A. Schroten, A. (2016). Koersen naar milieuvriendelijke mobiliteit: Een analyse van maatregelen die een positief effect hebben op klimaat, lucht en leefbaarheid. Publicatienummer 16.4I38.79. Delft: CE Delft. 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2011). Informatie (v)aardig op weg: Informatievaardigheidsonderwijs niveau 1 (studiejaar 1-2). Reader Studiecentra HAN. Nijmegen: Auteur. 
 
Veilig Verkeer Nederland. (z.d.). Doe meer met Veilig Verkeer. Folder. Amersfoort: Auteur. 

Internetbron

Vermelding in tekst
In literatuurlijst

(Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2013)

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2013). CBS StatLine - Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd. Geraadpleegd op 24 september 2014, van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71822NED&D1=0-1&D2=
0&D3=0&D4=0-4&D5=a&D6=0&D7=0,4-l&HD=
110405-1452&HDR=T,G2,G1,G5,G6&STB=G4,G3
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013) Hoofdbedrijfschap Detailhandel. (2013). Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. Geraadpleegd op 20 november 2014, van http://www.hbd.nl/websites/hbd2009/files/RO-
Advies%20winkeliers/Ruimtelijke-ordening-omzetkengetallen-2013.pdf
(Havermans, 2014)

Havermans, O. (2014). Belastingdienst ontziet 40.000 arme gezinnen. Trouw. Geraadpleegd op 28 december 2014, van http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/
detail/3806168/2014/12/08/Belastingdienst-ontziet
-40-000-arme-gezinnen.dhtml

of via LexisNexis:
Havermans, O. (2014). Belastingdienst ontziet 40.000 arme gezinnen [LexisNexis]. Trouw. Geraadpleegd op 28 december 2014, van http://academic
.lexisnexis.eu/?lni=5DSR-6C11-DYRY-N1VN&csi=263237&oc=00240&perma=true

(Hema, 2014)

HEMA B.V. (2014). Standaard jaarrekening [Company.info]. Geraadpleegd op 21 november 2014, van https://company
.info.ezproxy.avans.nl/id/
342156390000

Literatuurlijst-regels voor een internetbron:

Auteur, A. (publicatiedatum website). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url
 • Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd. Als deze ook ontbreekt begint de beschrijving met de titel.
 • Organisatie als auteur: in principe geef je altijd de volledige naam in de verwijzing. Is de naam onder de afkorting erg bekend en de naam lang, geef dan in de eerste verwijzing de volledige naam met daarachter tussen vierkante haken de afkorting: (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2014)
  In de tweede en volgende verwijzingen kun je dan de afkorting gebruiken. Let wel: de lezer moet de ingang zonder moeite in de literatuurlijst kunnen terugvinden. De afkorting moet dus gangbaar zijn: (CBS, 2015).
 • Bij het ontbreken van een datum wordt 'z.d.' (zonder datum) gebruikt
 • De voorkeur gaat uit naar 'Geraadpleegd op [datum], van [link website] in plaats van 'Gedownload', 'Opgehaald' of 'Opgeroepen'.
 • Het adres van een website begint met http:// en is geheel onderstreept of gelinkt
 • Bij publicaties uit bijvoorbeeld databanken mag tussen vierkante haken de naam van de databank vermeld worden, maar dit is niet verplicht. Met het gebruik van vierkante haken kan de herkomst van de informatie verduidelijkt worden.

Zelfgemaakte tabel / grafiek

Vermelding in tekst

In literatuurlijst

Je geeft de tabel, grafiek of figuur een nummer (Tabel 1, Grafiek 15a, Figuur 37) en je omschrijft wat er in die tabel te zien is.
Je tabel, grafiek of figuur heeft een titel. De titel staat boven je tabel en onder je grafiek.

Voorbeeld:
Tabel 1 Bezoekersaantallen
Figuur 1
Bezoekersaantallen

Niets

DOI / Digital Object Identifier

De Digital Object Identifier (DOI) is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden, ofwel digitale objecten. Met een DOI wordt een permanente link naar de locatie van een digitaal object op internet gegenereerd. Daarmee is toegang verzekerd. Als een elektronisch boek of tijdschriftartikel een DOI heeft, wordt de URL niet meer vermeld. Van de DOI mag een doorklikbare link gemaakt worden door http://dx.doi.org/ voor de code te zetten.

Voorbeeld van DOI bij een elektronisch tijdschriftartikel:
Ahn, S., & Ashida, S. (2012). Music therapy for dementia. Maturitas, 71(1), 6-7. doi:10.1016/j.maturitas.2011.10.013

Voorbeeld van DOI bij een hoofdstuk uit een ebook:
Thaut, M. H. (2005). The future of music in therapy and medicine. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060 (1), 303-308. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1360.023

Verschil Amerikaans – Nederlands

De APA is een Amerikaanse richtlijn die zich richt op het Engels taalgebied. Voor het Nederlandse taalgebied zijn er aantal aandachtspunten:

 • Tussenvoegsels
 • Datum raadplegen
 • Vertaling ‘Retrieved on … from …’

Tussenvoegsels
In het Engels komen de tussenvoegsels vooraan te staan, bijvoorbeeld De Vries, Van Tilburg.
In het Nederlands is het gebuikelijk om deze namen te alfabetiseren op Vries en Tilburg.

Maar we hebben ervoor gekozen om de Amerikaanse ordening aan te houden. Dus zowel in de tekst als in de literatuurlijst komt eerst het tussenvoegsel.

 • In een tekst: (Van Tilburg, 2016)
 • In een literatuurlijst: Van Tilburg, J. (2016). Het probleem van de tussenvoegsels. Den Bosch: Xplora.

Datum raadplegen
Volgens de Amerikaanse richtlijnen moet in een bronnenlijst bij een internetbron ook de datum van raadplegen genoemd worden. Maar dit hoeft niet als de inhoud niet gewijzigd zal worden, bijvoorbeeld een artikel in pdf.
Omdat het soms moeilijk te bepalen is of een site wel of niet veranderd zou kunnen worden, wordt aanbevolen de datum van raadplegen altijd te noemen.

Vertaling ‘Retrieved on … from …’
Officieel is dit vertaald in ‘Geraadpleegd op [datum], van [link website].
Ook wanneer een document gedownload is, wordt aanbevolen om ‘Geraadpleegd’ te gebruiken.

Meer informatie en hulpmiddelen

Bronvermelding

Gebruik van bronnen. (2013). Geraadpleegd op 4 oktober 2016, van http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en-delen/gebruik-van-bronnen/


Photo credits: tresi on Flickr. Used by kind permission

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Laatst bijgewerkt op 26 juni 2017.