Xplora

print

Nieuwe koers Xplora en kennismanagement LIC

9 maart 2018

Om Xplora en het kennismanagement binnen Avans Hogeschool beter te laten aansluiten bij de behoeften van studenten en medewerkers vinden het College van Bestuur en het Leer en Innovatiecentrum (LIC) het van belang een aantal cruciale veranderingen door te voeren. Voor de medewerkers van Xplora, die samen het team Kennismanagement vormen, betekent dit dat ze door de toenemende digitalisering en automatisering een nieuwe koers gaan varen met het oog op nog betere dienstverlening.

Het is belangrijk dat Avans continu meegaat in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en studiefacilitering. Dan gaat het over digitalisering van studiemateriaal, een andere informatiebehoefte en -voorziening en nieuwe onderwijsconcepten. De toekomst van die dienstverlening en kennismanagement ziet er daardoor heel anders uit. Door deze veranderingen zal de fysieke ruimte van Xplora aan de Hogeschoollaan anders worden ingericht. Bij de recente verbouwingen aan de Lovensdijkstraat in Breda en de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch is hier ook op ingespeeld. Maar de veranderingen hebben eveneens invloed op de functies van de medewerkers binnen Xplora. 

Functies veranderen

CvB-lid Jacomine Ravensbergen: ”Laat ik voorop stellen dat de visie en ambitie waarmee de afgelopen jaren bij het LIC en Xplora is gewerkt, heel goed is. Maar de student van nu wil iets anders. Dat blijkt onder meer uit de veranderende eisen vanuit onze nieuwe curricula. Ook medewerkers van het LIC geven aan dat het tijd is voor verandering. Maar dat brengt begrijpelijk ook onrust, want er gaan functies veranderen, er komen nieuwe functies bij en er zullen functies verdwijnen. De doorontwikkeling leidt er uiteindelijk toe dat er minder fte nodig is.”

De medewerkers van het team Kennismanagement zijn hierover vorig jaar al in een vroeg stadium geïnformeerd en zijn actief bij het proces betrokken. Dat geldt ook voor de LIC-raad en de vakbond. Het CvB geeft aan dat het op dit moment nog niet helder is om hoeveel arbeidsplaatsen het precies gaat. Het herinrichtingsplan is namelijk nog niet definitief. Wel staat de afspraak om dit voor de zomer te realiseren.

Zichtbaar zijn

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp begrijpt dat het voor medewerkers van wie de functie verdwijnt hartstikke zuur en pijnlijk is. "Het geeft veel onzekerheid en spanning als je baan op het spel staat." Volgens hem is de verandering onontkoombaar gezien de toenemende digitalisering en andere behoeftes van studenten. “Ik wil benadrukken dat het niet gaat om een bezuinigingsmaatregel. Het is een noodzakelijke vernieuwing. Je ziet het bij alle grote bedrijven en instellingen waar bijvoorbeeld klanten minder frequent fysieke balies bezoeken. Toch blijft Avans persoonlijk en betrokken. Dus onze mensen moeten zichtbaar zijn en blijven.”   

Van werk naar werk

Avans doet er alles aan om mensen van werk naar werk te helpen. De vakbond, de LIC-raad en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) denken goed mee. Daarnaast trekt Avans extra geld uit voor scholing van deze groep medewerkers. Ravensbergen: “De veranderingen vinden plaats op kleine schaal. Op teamniveau. Maar we willen natuurlijk zo snel mogelijk met duidelijkheid komen. Zonder daarbij de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. We gaan vanzelfsprekend ook met de vakbond aan de slag om tot een goed sociaal plan te komen.” 

Laatst bijgewerkt op 13 maart 2018.