Xplora

Uitleenvoorwaarden

Uitleenbalie en selfchecks in Xplora Breda

Door gebruik te maken van de leenfaciliteiten in Xplora verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene uitleenvoorwaarden Xplora Avans Hogeschool. Lees ook de Huisregels.

Xplora is voor iedereen toegankelijk. Het ter plekke raadplegen van de collecties is gratis.

Lenen bij Xplora

Vanaf schooljaar 2018/2019 hebben alle studenten een digitale collegekaart in de Avans app op hun smartphone. Deze is er in een download voor Android (My Avans) en een download voor Apple iOS (Mijn Avans).

Studenten die voor 2018 zijn gestart en Avans medewerkers kunnen naar wens blijven lenen met hun huidige studenten- of medewerkerskaart of gebruikmaken van de digitale collegekaart.

Lenen bij Xplora is gratis voor studenten en medewerkers.

Je hebt je kaart altijd nodig bij het lenen en verlengen van materialen. Je kunt ermee lenen uit alle collecties van Avans Hogeschool. De grote Xplora-locaties hebben hiervoor een Selfcheck, een uitleenautomaat.

Verantwoordelijkheid

De kaart is strikt persoonlijk. Je wordt altijd verantwoordelijk geacht voor het gebruik van je kaart en voor de daarop geregistreerde materialen.

Geef daarom verlies van je kaart of misbruik ervan onmiddellijk door bij een van de servicebalies en ook bij de helpdesk om erger te voorkomen. Je kaart wordt dan direct geblokkeerd.

Adreswijzigingen

Naamsveranderingen of adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk aan de studentenadministratie te worden doorgegeven.

Uitleentermijn

De uitleentermijn is vier weken. Sommige naslagwerken kun je alleen ter plekke inzien of kopiëren.

Maximum aantal

Als student mag je tien materialen gelijktijdig in leen hebben. De limiet voor docenten en medewerkers bedraagt twintig stuks.

Verlengen

Je kunt de geleende materialen tien keer verlengen. Je verlengt zelf via de catalogus op intranet of rechtstreeks aan een van de servicebalies (eventueel ook telefonisch).

Verlengen is niet meer mogelijk als er een boetebedrag open staat van meer dan € 5,-. Bovendien gaan reserveringen voor. Gereserveerde werken kunnen daarom niet meer verlengd worden.

Reserveren

Zelf kun je gratis reserveren als iets is uitgeleend of een boek over laten komen van een van de andere locaties van Avans Hogeschool. Dit kan tot een maximum van zes tegelijkertijd. Je ontvangt een bericht wanneer je reserveringen binnen zijn.

Het aanvragen van materialen van andere locaties is met ingang van het nieuwe schooljaar weer mogelijk.

Gereserveerde materialen worden maximaal tien dagen apart gehouden.

Lenen van andere bibliotheken

In principe is bijna alles te bestellen. Voor publicaties die niet in de collecties aanwezig zijn kan de Xplora-medewerker een aanvraag indienen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Een IBL-aanvraag kost € 2,50.

Externe aanvragen

Xplora is niet verplicht om aan instellingen of externe bibliotheken uit te lenen. Bij honorering van een dergelijke externe IBL-aanvraag worden de gebruikelijke IBL-kosten in rekening gebracht.

Beveiliging

De collectie is beveiligd tegen diefstal. In geval van onrechtmatig meenemen van materialen wordt altijd proces-verbaal opgemaakt.

Beschadiging of verlies

Het maken van aantekeningen in boeken is niet toegestaan. Bij beschadiging en verlies van materialen worden de kosten van vervanging (tegen nieuwwaarde) en administratie (€ 10,-) in rekening gebracht.

Boetes

In Xplora kun je betalen met je pinpas. Voor de veiligheid neemt het personeel geen contant geld aan.

Heb je de uitleentermijn laten verstrijken dan zijn daar kosten aan verbonden: € 0,15 per stuk per dag, tot een maximum van € 3,-. Bij een boetebedrag hoger dan € 5,- worden alle leenmogelijkheden automatisch geblokkeerd.

Twee dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvang je een waarschuwingsmail. Het versturen van deze herinnering is een service. Het al of niet ontvangen ervan ontheft je niet van je verplichtingen als lener.

Na circa vier weken volgt een rekening voor de boete, administratiekosten (€ 10,-) en de nieuwwaarde van het boek (scriptie, etc.). Elke lener krijgt dan nog tien werkdagen om het boek in te leveren, maar betaalt in elk geval de boete en de administratiekosten. De lener die na die tien dagen nog in gebreke blijft wordt benaderd door een incassobureau.

Privacy

Het personeel van Xplora verstrekt geen gegevens aan derden over de geleende materialen, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid.

Audiovisuele materialen

De bruikleennemer gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en afspraken voor de bruikleen van audiovisuele materialen na het in het ontvangst nemen daarvan.

De bruikleennemer is verplicht:

  • om vóór het einde van de uitleentermijn de audiovisuele materialen terug te bezorgen op de locatie waar deze zijn opgehaald
  • de audiovisuele materialen terug te bezorgen in de staat waarin ze ontvangen zijn
  • om bij beschadiging, vermissing, verduistering of diefstal zorg te dragen voor de reparatie of vervanging van de geleende materialen. Vervangend materiaal moet ten minste van hetzelfde merk en vergelijkbaar type zijn.
  • om te bewaren opnames te kopiëren naar een eigen medium. Alle bestanden worden na inlevering van de apparatuur gewist door Multimedia Support.
  • de audiovisuele materialen alleen te gebruiken voor activiteiten die betrekking hebben op het onderwijs
  • melding te maken wanneer apparatuur niet naar behoren werkt

Avans Hogeschool is niet aansprakelijk als de uitgeleende audiovisuele materialen worden gebruikt in strijd met wettelijke regels.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2019.